Veřejná zakázka: Rozšíření chodníku Plátenická – Liberec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 90
Systémové číslo: P11V00000069
Počátek běhu lhůt: 23.07.2011
Nabídku podat do: 08.08.2011 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření chodníku Plátenická – Liberec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Oprava dotčeného stávajícího chodníku proběhne v délce 214,0m v ulici Plátenická. Stávající chodník, který vznikal po částech je šířkově nevyhovující, povrch vykazuje značné poruchy a výška chodníkové obruby je po letech zesilování konstrukčních vrstev na chodníku zcela nevyhovující. Chodník bude potřeba vybourat, chodníkové obruby kompletně odstranit a v návaznosti na novou konstantní šířku chodníku bude muset být směrově upravena i komunikace. Aby mohla být vzhledem k provozu městských autobusů všude dodržena minimální šířka 6,0m, bude nutná v některých úsecích šířková úprava, tudíž částečné předláždění i protilehlého chodníku.
Všechny vjezdy na přilehlé pozemky budou upraveny ve stávajících šířkách se sníženou obrubou, varovným pásem a sjezdovými a nájezdovými klíny max. do 5% tak, aby vše vyhovělo vyhlášce 369/2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci této stavby bude dále vybudováno místo pro přecházení v km 0,173 00 trasy chodníku. Místo pro přecházení bude mít délku 9,70m a je v blízkosti křižovatky s ulicí Broumovská.
Stávající obruby budou v celé délce odstraněny a odvezeny na skládku. Zemina za obrubami bude odstraněna v potřebné tloušťce pro příštět a živičný povrch bude odfrézován ve dvou vrstvách v šířkové distanci 0,5m se zazubením. Na začátku úseku, kde bude chodník vybudován také po levé straně komunikace v délce 35,0m. Z důvodu zajištění stability levostranného chodníku bude za rubovou stranou vybudována opěrná zeď z gabionů. Do koruny zdi budou zakotveny sloupky ocelového zábradlí.
Přesná specifikace prací je určena výkazem výměr.
Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně dokumentace skutečného provedení stavby (DSPr) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky