Veřejná zakázka: Úprava odvodnění ul. Novinská propustek č. 1, 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 112
Systémové číslo: P11V00000091
Počátek běhu lhůt: 16.09.2011
Nabídku podat do: 03.10.2011 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava odvodnění ul. Novinská propustek č. 1, 2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Následkem průtoku velkých vod Františkovským potokem, které byly způsobeny povodní ze dne 7.8.2010 došlo k podemletí břehových svahů a zborcení na vtokové straně stávajícího propustu pod místní komunikací – ulicí Novinkou. Stávající propusti z betonových trub DN 400mm jsou nedostatečné kapacity a navíc došlo při povodni k havárii jejich betonových čel, částečnému propadu zatrubnění a zanezení propustu nánosem splavenin.
Úprava odvodnění bude spočívat v první fázi v provedení obtokového koryta mimo stávající propusti, které umožní převedení vod z Františkovského potoka mimo stávající havarované propusti. Poté bude odstraněna stávající konstrukce živičné vozovky v potřebné délce a budou odstraněny stávající propusti včetně zbytků čel.
Nové propusti budou z důvodu zlepšení odtokových poměrů provedeny z železobetonových trub DN 600mm, čímž se podstatně zvýší jeho kapacita (víc než o 100%). Celková délka propustku bude 6,00m a a 5,00m a na obou koncích budou provedena čela z prostého betonu. U první propustě bude na vtokové straně čelo zalomené, na výtokové straně bude čelo přímé, rovnoběžné s komunikací. Podél komunikace bude po obou stranách provedeno ocelové, trubkové, dvoumarkové zábradlí, nad vtokem dl. 5,0m a nad výtokem dl. 4,0m. Dno dvou větví potoka na vtokové straně a dno koryta potoka na výtokové straně bude vydlážděno z lomového kamene a ve stejném rozsahu budou upraveny břehové svahy kamenným záhozem. U druhé propustě bude směrové vedení nového propustku upraveno tak, aby lépe vyhovovalo průtoku koryta vodoteče. Na vtokové straně bude čelo rovnoběžné s komunikací, na výtokové straně bude čelo zalomené. Podél komunikace bude po obou stranách provedeno ocelové, trubkové, dvoumarkové zábradlí délky 4,0m. Dno potoka na vtokové i výtokové straně bude vydlážděno z lomového kamene a ve stejném rozsahu budou upraveny břehové svahy kamenným záhozem.
Přesná specifikace prací je určena výkazem výměr.
Předmětem zakázky je také zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) včetně dokumentace skutečného provedení stavby (DSPr) a její předání zadavateli ve čtyřech písemných a jednom elektronickém vyhotovení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky