Veřejná zakázka: Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 91
Systémové číslo: P11V00000070
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60062980
Počátek běhu lhůt: 21.07.2011
Nabídku podat do: 12.08.2011 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava odvodnění a komunikace – ul. Karlinská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Následkem průtoku velkých vod z Františkovského potoka, které se rozlily na vozovku ulice Karlinské a které byly způsobeny povodní ze dne 7.8.2010 došlo k  zanesení části zatrubněného úseku dešťové kanalizace, vymletí nezpevněných krajnic podél komunikace a stékaní povrchových vod z komunikace na soukromé pozemky podél komunikace. Úprava odvodnění bude řešena úpravou příčného sklonu ke korytu vodoteče, v úsecích, kde to stávající příčné sklony neumožní budou po opačné straně, než je vodoteč osazeny betonové obruby a podél nich uliční vpusti, které budou přípojkami DN 150mm napojeny do koryta. V prostoru mezi okrajem vozovky a korytem vodoteče bude upravena vozovka nebo nezpevněná krajnice tak, aby mohly povrchové vody stékat do vodoteče. Ze stávající krajnice bude odstraněno náletové křoví, pařezy a nánosy na krajnici. V úsecích, kde proud vody v korytu Františkovského potoka porušil a podemlel okraj vozovky, budou provedeny nábřežní zdi. Na betonovém základu rozměrů 0,80 x 0,80m budou provedeny betonové zídky výšky 0,80 – 1,30m s lícem z lomového kamene. V celém úseku souběhu komunikace s vodotečí bude osazeno ocelové trubkové dvoumadlové zábradlí a v části, kde v současnosti zábradlí je, bude odstraněno a nahrazeno zábradlím novým. Předmět je přesně vyspecifikován v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Liberec
odbor právní a veřejných zakázek
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky