Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
nám. Dr. E. Beneše 1
Obec:
Liberec
PSČ:
460 59
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Odbor právní a veřejných zakázek
Tel.:
+420 485243499
K rukám:
Markéta Dörflerová
       
E-mail:
dorflerova.marketa@magistrat.liberec.cz
Fax:
+420 485243113
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
www.liberec.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.liberec.cz/vz00000156
Elektronický přístup k informacím (URL):
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Revitalizace Rochlice – ul. Haškova
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č.
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Liberec
Kód NUTS CZ051 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Účelem stavby je obnova stávajících pozemních komunikací, parkovišť, chodníků dopravní a konstrukční úpravy ve vymezeném území. Součástí rekonstrukce jsou nezbytné přeložky a úpravy zařízení inženýrských sítí, odvodnění komunikací, veřejného osvětlení. Stavba slouží dopravním účelům pro individuální automobilovou dopravu, pro parkování a odstavovaní vozidel a pro nemotoristickou dopravu. Jedná se hlavně o vytvoření lepších podmínek pro parkovaní a oddělení parkovacích ploch od zeleně a objektů. Oproti stávajícímu stavu dojde ke zrušení okružního systému vnitřní dopravy vnitrobloků a dojde k rozdělení na plochu zeleně s klidovou zónou a plochu pro kolmá parkovací stání.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
45233142-6
45233160-8
77310000-6
71322000-1
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
16600000
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
(dd/mm/rrrr)  
Dokončení
30/08/2012 (dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel nepožaduje zálohy ani záruky.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Práce budou fakturovány průběžně v měsíčních intervalech dle skutečné prostavěnosti díla. (přílohou fa bude soupis skutečně provedených prací potvrzený pověřeným zástupcem investora stavby). Zhotovitel má právo fakturovat cenu díla maximálně do výše 90 % celkové ceny (vč. DPH). Dílčí faktury budou uhrazeny do výše 100 % z jejich (fakturované) ceny se splatností 45 dní. Konečná faktura na zbývající částku 10 % z celkové ceny díla (vč. DPH) bude zhotovitelem vystavena po souběžném splnění těchto podmínek tj. po : - protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, - odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla. Přesně jsou platební podmínky specifikovány v Návrhu smlouvy o dílo.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil prohlášení, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které souvisejí se zadávacím řízením.

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona v návaznosti na § 62 zákona, a to čestným prohlášením. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) a d) zákona - a) výpis z obchodního rejstříku; b) oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; d) doklad o autorizaci v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, a to u osoby odpovědné za provádění stavby.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
dle § 55 odst. 1 písm. a) a c) zákona - a) platná pojistná smlouva či pojistný certifikát; c) údaje o celkovém ročním obratu a obratu dosaženém ze stavební činnosti za předcházející 3 účetní období.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
a) pojistné krytí odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetí osobě min. ve výši 20 mil. Kč; K prokázání nutno doložit platnou pojistnou smlouvu nebo poj. certifikát jejichž předmětem je pojištění výše uvedených pojistných rizik, a to min. v požadované výši pojistného krytí. Z předložených dokladů musí být zřejmý rozsah pojištění a výše pojistného krytí a doba platnosti pojištění; c) dodavatel předloží údaje o celkovém ročním obratu a obratu dosaženém ze stavební činnosti za předcházející 3 účetní období. Výše obratů není stanovena.
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
dle § 56 odst. 3 písm. a) a b) zákona - a) seznam významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech; b) seznam technicků a technických útvarů
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
a) uchazeč předloží seznam min. 3 obdobných zakázek realizovaných v posledních 5 letech s finančním objemem jedné z nich min. 15 mil. Kč bez DPH a dalších dvou min. 10 mil. Kč bez DPH. Za obdobné zakázky se v tomto případě považují stavební zakázky v oblasti oprav nebo rekonstrukce komunikací; Přílohou seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádné realizaci v seznamu uvedených zakázek. b) seznam techniků a technických útvarů (jména, funkce a pracovní vztah osob odpovědných za vedení realizace stavebních a projektových prací) jež se budou podílet na zakázce a předloží údaje o jejich vzdělání, odborné kvalifikaci a praxi. Podmínkou je minimálně 5 let odborné praxe hlavního stavbyvedoucího a jeho autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, v oboru dopravní stavby nebo městské inženýrství.
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
SM 1/12
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: 06/03/2012 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00 (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 06/03/2012 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
90
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/03/2012 (dd/mm/rrrr)
Čas:
14:00 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, zasedací místnost č. 202
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Otevírání obálek s nabídkami se mohou, kromě zadavatele a komise pro otevírání obálek, zúčastnit rovněž uchazeči, kteří podali nabídku (max. 1 zástupce za jednoho uchazeče).

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Podmínky Integrovaného operačního programu oblast intervence 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Zadávací dokumentace spolu s přílohami a projektová dokumentace bude zájemcům poskytnuta na základě písemné žádosti zaslané prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u) na adresu zadavatele: Statutární město Liberec, odbor právní a veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. V žádosti musí být uvedeny identifikační údaje zájemce včetně jeho telefonického a e-mailového kontaktu. Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které souvisejí se zadávacím řízením (viz příloha č. 5 ZD).
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542 167 811
Internetová adresa (URL):
www.compet.cz
Fax:
+420 542 167 115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
10/02/2012 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh