Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře KOPIE: KOPIE: KOPIE: KOPIE: Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7302051055263
Formulář navazuje na/opravuje formulář: [7302041055263] 02: KOPIE: KOPIE: KOPIE: Oznámení o zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Identifikační číslo:
47311975
Poštovní adresa:
Mrštíkova 3
Obec:
Liberec III.
PSČ:
461 71
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,a.s. Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.,
Tel.:
+420 739682085
K rukám:
Ludvík Lavička, provozně-technický ředitel
       
E-mail:
lavicka@dpmlj.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.dpmlj.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.liberec.cz/profile_display_482.html
Elektronický přístup k informacím (URL):
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 
Akciová společnost

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
Provozování dráhy a drážní dopravy, silniční motorová doprava

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Rekonstrukce TT Liberec - Jablonec n.N - 2 stavby
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č.
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Liberecký kraj
Kód NUTS CZ051 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a související práce spočívající v rekonstrukci některých částí tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Část 1 - Modernizaci tramvajové trati v úseku Nová Ruda - Vratislavice, výhybna. Část 2 - Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna - Brandl.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45234126-5
 
Další předměty
45233100-0
71322000-1
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
Předpokládaná cena veřejné zakázky (bez plnění odpovídající opčnímu právu):
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro Část 1 (bez plnění odpovídající opčnímu právu): 231 830 200 Kč bez DPH
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro Část 2 (bez plnění odpovídající opčnímu právu): 43 380 700 Kč bez DPH
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro Část 1 a Část 2 celkem (bez plnění odpovídající opčnímu právu): 275 210 900 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota plnění odpovídajícího opčnímu právu:
- Pro Část 1 veřejné zakázky: 23 250 000 Kč bez DPH
- Pro Část 2 veřejné zakázky: 9.500.000 Kč bez DPH

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro Část 1: 255 080 200 Kč bez DPH
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro Část 2: 52 880 700 Kč bez DPH
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro Část 1 a Část 2 celkem: 307 960 900 Kč bez DPH
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
307 960 900
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Zadavatel si v souladu s § 99 ZVZ vyhrazuje právo poskytnutí dalších stavebních prací pro Část 1 veřejné zakázky (Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda - Vratislavice, výhybna). Předmětem jsou práce, které přímo navazují na stavební objekty stavby modernizace tramvajové trati, bez jejichž provedení by dokončení stavby modernizace tramvajové tratě nebylo možné, nebo si vyžádalo provizorní řešení, které by bylo v rámci navazující stavby ŘSD ČR odstraněno a nahrazeno řešením trvalým.

Zadavatel si v souladu s § 99 ZVZ vyhrazuje právo poskytnutí dalších stavebních prací pro Část 2 veřejné zakázky (Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna – Brandl). Předmětem jsou práce, které přímo navazují na stavební objekty stavby modernizace tramvajové trati, bez jejichž provedení by dokončení stavby modernizace tramvajové tratě nebylo možné, nebo si vyžádalo provizorní řešení, které by bylo v rámci navazující stavby ŘSD ČR odstraněno a nahrazeno řešením trvalým.
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:   36   nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
01/02/2014 (dd/mm/rrrr)  
Dokončení
31/03/2015 (dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Uchazeč poskytne zadavateli jistotu ve výši 4.000.000 Kč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení týkající se Části 1 veřejné zakázky.
Uchazeč poskytne zadavateli jistotu ve výši 800.000 Kč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení týkající se Části 2 veřejné zakázky.
Podrobnosti jsou v zadávací dokumentaci.

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky měsíčně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Součet plnění dle dílčích faktur činí 90 % z celkové ceny díla. Závěrečná faktura ve výši 10% z celkové ceny díla představuje pozastávku. Pro splatnost dílčích faktur se sjednává lhůta 120 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli. Závěrečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Splatnost závěrečné faktury je 120 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.


III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
SUBDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY
Zadavatel požaduje:
- aby uchazeč v nabídce specifikoval jednotlivé části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele.
- aby uchazeč doložil pro každého subdodavatele smlouvu o smlouvě budoucí, nebo smlouvu o dílo, nebo jiný dokument, ze kterých bude vyplývat závazek nebo souhlas subdodavatele s plněním dané části veřejné zakázky.
V případě, že uchazeč hodlá realizovat některé části veřejné zakázky subdodavatelsky, požaduje po nich zadavatel, aby při realizaci veřejné zakázky spolupracovali pouze a výhradně s těmi subdodavateli, které uvedli v nabídce. Subdodavatele nemůže uchazeč před zahájením realizace veřejné zakázky a v průběhu její realizace měnit bez písemného souhlasu zadavatele (objednatele).
Zadavatel si vyhrazuje právo, že části veřejné zakázky (blíže vymezené v zadávací dokumentaci) nesmí uchazeč plnit prostřednictvím subdodavatelů.III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady v rozsahu dle §53 odst. 1 ZVZ a prokázat jejich splnění způsobem upraveným v § 53 odst. 3 ZVZ.
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) Dokumentu dle § 54 písm. a) ZVZ,
b) Dokumentů dle § 54 písm. b) ZVZ, ze kterého bude vyplývat, že uchazeč má oprávnění k podnikání v rozsahu těchto oborů:
i. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
ii. Výkon zeměměřičských činností.
c) Doklady ve smyslu § 54 písm. d) ZVZ osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje, v tomto rozsahu:
i. osvědčení o autorizaci autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel pro obor dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb.;
ii. osvědčení o autorizaci autorizovaný inženýr nebo technik pro obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, dle zákona č. 360/1992 Sb.;
iii. úřední oprávnění dle zákona č. 200/1994 Sb., vydané příslušným úřadem pro osobu odborně způsobilou provádět výkon zeměměřičských činností v rozsahu § 13 odst. 1) písm. a) a c) citovaného zákona.

Dodavatel ve své nabídce uvede prohlášení o formě spolupráce s autorizovanou osobou a držitelem úředního oprávnění či odborné způsobilosti:
- v případě zaměstnance čestným prohlášením o trvání zaměstnaneckého poměru podepsané dodavatelem,
- v případě externí spolupráce autorizované osoby/držitele úředního oprávnění smlouvou o spolupráci této osoby s dodavatelem v případě plnění veřejné zakázky dodavatelem
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

a) Seznam významných zakázek na dodávky realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech a doklady osvědčující realizaci těchto zakázek.

b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vedení realizace veřejné zakázky [ve smyslu § 56 odst. 3 písm. c) ZVZ], jmenovitě u těchto odpovědných osob:

- Hlavní stavbyvedoucí
(předkládají se tyto dokumenty: autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace kolejová doprava; strukturovaný profesní životopis, ze kterého bude vyplývat minimálně 8 let praxe v řízení projektů dopravních staveb a účast na pozici hlavního stavbyvedoucího na minimálně dvou stavbách, modernizacích nebo rekonstrukcích tramvajových tratí v hodnotě minimálně 70.000.000 Kč bez DPH každá z nich pro Část 1 VZ a 13.000.000 Kč bez DPH každá z nich pro Část 2 VZ; pracovní smlouva nebo jiná smlouva o spolupráci mezi uchazečem a touto osobou na VZ.

- Zástupce hlavního stavbyvedoucího
(předkládají se tyto dokumenty: autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace kolejová doprava; strukturovaný profesní životopis, ze kterého bude vyplývat minimálně 5 let praxe v řízení projektů dopravních staveb a účast na pozici hlavního stavbyvedoucího na minimálně jedné stavbě, modernizacích nebo rekonstrukcích tramvajových tratí v hodnotě minimálně 70.000.000 Kč bez DPH pro Část 1 VZ a 13.000.000 Kč bez DPH pro Část 2 VZ; pracovní smlouva nebo jiná smlouva o spolupráci mezi uchazečem a touto osobou na VZ.

Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
ad a): alespoň 3 obdobné stavební práce jako je předmět veřejné zakázky (stavby, modernizace nebo rekonstrukce tramvajových tratí), přičemž hodnota každé z těchto zakázek činila minimálně:
- 100.000.000 Kč bez DPH pro prokázání splnění kvalifikace pro Část 1 VZ.
- 20.000.000 Kč bez DPH pro prokázání splnění kvalifikace pro Část 2 VZ.III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
3000012
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2013/S 102-173545 ze dne 29/05/2013 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: 22/11/2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 14:00 (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
24 815
Měna:
CZK
Podmínky a způsob platby:
24.815 Kč - nákl. za ZD k Části 1 VZ
11.972 Kč - nákl. za ZD k Části 2 VZ
více textová část ZD
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 26/11/2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 13:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
90
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 26/11/2013 (dd/mm/rrrr)
Čas:
13:15 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
sídlo zadavatele (DPMLJ,a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Právo zúčastnit se otevírání obálek mají uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Za každého uchazeče má právo být přítomna otevírání obálek nejvýše 1 osoba.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
http://www.rada-severovychod.cz/
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167111
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167112

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.


VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
14/10/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Část zakázky č.
1
Název
Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda - Vratislavice, výhybna
1) STRUČNÝ POPIS
Modernizovaná dvoukolejná tramvajová trať v úseku Nová Ruda - Vratislavice, lékárna bude navazovat na již provedenou modernizaci tramvajové trati v úseku Terminál MHD Fügnerova - Klicperova - U Lomu - Nová Ruda. Zde se napojí na vybudovanou dvoukolejnou trať. Dále bude pokračovat modernizací jednokolejné trati na úroveň budovy č. p. 63 v katastrálním území Vratislavice nad Nisou, odtud až do zastávky Vratislavice, výhybna bude trať taktéž provedena dvoukolejně. Ve směru Jablonec nad Nisou bude pokračovat jednokolejně.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45234126-5
 
Další předměty
45233100-0
71322000-1
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
255 080 200
Měna:
CZK
nebo rozsah:
     
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉ DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO DATU ZAHÁJENÍ / DOKONČENÍ (je-li to relevantní)
Doba trvání v měsících: nebo dnech: (ode dne zadání zakázky)  
NEBO zahájení
01/02/2014 (dd/mm/rrrr)  
dokončení
31/03/2015 (dd/mm/rrrr)  
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Část zakázky č.
2
Název
Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna - Brandl.
1) STRUČNÝ POPIS
Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna - Brandl je součástí celkového konceptu modernizace meziměstské tramvajové trati Liberec - Jablonec nad Nisou. Vychází ze zpracované dokumentace "Optimalizace tramvajové trati Vratislavice n.N. - Jablonec n.N."
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45234126-5
 
Další předměty
45233100-0
71322000-1
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
52 880 700
Měna:
CZK
nebo rozsah:
     
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉ DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO DATU ZAHÁJENÍ / DOKONČENÍ (je-li to relevantní)
Doba trvání v měsících: nebo dnech: (ode dne zadání zakázky)  
NEBO zahájení
01/02/2014 (dd/mm/rrrr)  
dokončení
31/03/2015 (dd/mm/rrrr)  
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------