Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře KOPIE: Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7602020032713
Formulář navazuje na/opravuje formulář: [7602010032713] 02: Oznámení o zakázce


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
statutární město Liberec
Identifikační číslo:
00262978
Poštovní adresa:
nám. Dr. E. Beneše 1
Obec:
Liberec
PSČ:
460 59
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 485243216
K rukám:
Ing. Nikola Martinetz
       
E-mail:
martinetz.nikola@magistrat.liberec.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.liberec.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.liberec.cz/vz00000705
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č.
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Liberec
Kód NUTS CZ051 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s akcí „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“.
Předmětem plnění jsou zejména tyto stavební práce:
- úprava komunikace a chodníků, rekonstrukce dešťové kanalizace,
- veřejné osvětlení,
- světelná křižovatka Horákové-Melantrichova
- přeložky dotčených inženýrských sítí.
Bližší informace viz zadávací dokumentace.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
45233142-6
45233160-8
77300000-3
34928400-2
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
22 927 120
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:  6  nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
(dd/mm/rrrr)  
Dokončení
(dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Fakturace a platební podmínky jsou přesně a jednoznačně vymezeny ze strany zadavatele v jím předloženém návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace).

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
V souladu s § 53 zákona dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace), z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel příslušné základní kvalifikační předpoklady splňuje.

V souladu s § 54 písm. a), b) a d) zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu:

• uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů.
• uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - živnostenské listy musí pokrývat min. následující činnosti: Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, projektová činnost, výkon zeměměřičských činností, živnost volná pro předmět plnění veřejné zakázky (velkoobchod a maloobchod, služby pro zemědělství a zahradnictví).
• uchazeč předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, tj. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, dle § 5, odst. 3, písmena b) dopravní stavby.
Osoba disponující osvědčením o autorizaci v oboru „Dopravní stavby“ (autorizovaný technik dle § 19), která prostřednictvím uchazeče zabezpečuje odbornou způsobilost dle výše uvedeného, bude v rámci plnění předmětné veřejné zakázky vykonávat odborné vedení zakázky. Tato osoba musí být tedy shodná s osobou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo jako zodpovědný projektant.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 odst. 3 zákona v následujícím rozsahu:
Uchazeč předloží:
1. seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech v němž bude uveden alespoň název objednatele,
předmět obdobné stavební zakázky, finanční objem, doba provádění stavebních prací, kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci stavebních prací ověřit. Přílohou seznamu musí být osvědčení vydaná či podepsaná objednateli o řádném provedení těchto zakázek, ze kterých musí vyplývat název a finanční objem (cena) uvedené zakázky, doba a místo plnění, a zda byly práce provedeny řádně a odborně (tj. v požadované kvalitě, rozsahu a v dohodnutých termínech). Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem (včetně osvědčení za posledních 5 let) alespoň 4 obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 10,0 mil Kč bez DPH. Za obdobné zakázky se v tomto případě považují stavební zakázky s podílem dopravních úprav nebo úprav veřejných prostranství. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její finanční objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele.

2. uchazeč dále doloží seznam techniků či technických útvarů (jména, funkce a pracovní vztah osob odpovědných za vedení realizace stavebních a projektových prací) jež se budou podílet na zakázce. Minimální požadovaná úroveň – 1 osoba – hlavní stavbyvedoucí. Prokázání doložením seznamu osob.
Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží osvědčení o vzdělání, odborné kvalifikaci a praxi dle zákona. Podmínkou je minimálně 5 let odborné praxe hlavního stavbyvedoucího a jeho autorizace ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v oboru dopravní stavby a vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání. Prokázání osvědčeními o vzdělání, praxi a autorizaci.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
PR/SM 3/16
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: (dd/mm/rrrr) Čas: (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 09/05/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 14:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
90
nebo dnech:
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 09/05/2016 (dd/mm/rrrr)
Čas:
14:00 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 (budova radnice), 2. patro, zasedací místnost č. 202
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
V souvislosti s uveřejněním dodatečných informací, jejichž přílohou je upravený výkaz výměr, byla prodloužena lhůta pro podání nabídek.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
27/04/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh