Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce - prodloužení lhůty pro podání nabídek
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7602041038999
Formulář navazuje na/opravuje formulář: [7602031038999] 02: Oznámení o zakázce


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
statutární město Liberec
Identifikační číslo:
00262978
Poštovní adresa:
nám. Dr. E. Beneše 1
Obec:
Liberec
PSČ:
460 59
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 485243499
K rukám:
Ing. Alena Bláhová
       
E-mail:
blahova.alena@magistrat.liberec.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.liberec.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.liberec.cz/profile_display_2.html
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.liberec.cz/vz00000771
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č. 12
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Liberec
Kód NUTS CZ051 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec (celkem 28 obcí o celkové rozloze 57 828 ha).
Územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech, a to i ve vazbě na zelenou infrastrukturu, protipovodňovou ochranu, Adaptační strategii EU a Evropskou úmluvu o krajině.
Územní studii krajiny (dále též „ÚSK“) pořizuje úřad územního plánování pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). ÚSK je územní studií ve smyslu § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon).
Cílem pořízení ÚSK je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině. Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů. ÚSK bude také využita pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP. Územní studie krajiny bude sloužit jako územně plánovacího podklad, který stanoví (vymezí) koncepci využívání a uspořádání krajiny v měřítku a podrobnosti odpovídající rozsahu území obce s rozšířenou působností.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71400000-2
 
Další předměty
71250000-5
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
5 500 000
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:   nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
(dd/mm/rrrr)  
Dokončení
30/06/2019 (dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek
Zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je vázáno na písemné prohlášení objednatele, že má k dispozici finanční prostředky na úhradu veřejné zakázky. Pokud objednatel takové písemné prohlášení nevydá ani do 30. 9. 2017 nenabude smlouva účinnosti a pozbude platnosti.
Zadavatel stanovil celkovou maximální nabídkovou cenu na 5 700 000,- Kč bez DPH.

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 zákona dle § 62 odst. 2 zákona předložením čestného prohlášení.

V souladu s § 54 zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu:
A. Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů.
B. Uchazeč předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
C. Uchazeč předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Pro tuto veřejnou zakázku dodavatel, jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost, předloží:
• Osvědčení o autorizaci v oboru územní plánování a v oboru krajinářská architektura, nebo autorizaci se všeobecnou působností (bez specializace) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 360/1992 Sb.);
• Osvědčení o autorizaci k projektování územních systémů ekologické stability dle zák. č. 360/1992 Sb.;
• Osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství se všeobecnou působností (bez specializace) dle zákona č. 360/1992 Sb.
• Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (úředně oprávněný zeměměřický inženýr) dle zákona č. 200/1994 Sb.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeč v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
čestné prohlášení
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
V souladu s § 56 odst. 2 předloží dodavatel:
- seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech. V seznamu bude uveden: název objednatele, předmět obdobné služby, doba plnění významné služby, kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné služby ověřit. Přičemž přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
- seznam specialistů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v němž budou uvedeny alespoň následující údaje: jméno a příjmení, odbornost, vzdělání, autorizace či oprávnění, délka odborné praxe (bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci).

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Zadavatel požaduje, aby dodavatel uvedeným způsobem (seznamem + osvědčeními) doložil doklady o realizaci územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů, nebo odborné studie a posouzení ve vazbě na odbornost nutnou pro splnění zadání ÚSK:
• minimálně 2 zakázek v oboru územního plánování pro území nad 100 ha nebo obec nad 2 000 obyvatel
• minimálně 1 zakázky v oboru ochrany přírody nebo hodnocení krajiny pro území nad 50 ha,
• minimálně 1 zakázky v oboru vodního hospodářství nebo ochrany a hodnocení půdního fondu,
• minimálně 1 zakázky v oboru geografie nebo dálkového průzkumu země nebo mapování.

Požadavky na tým ( seznam specialistů) - informace viz bod VI.3)
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
viz zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
celková nabídková cena
60
2.
návrh metody řešení
30
3.
kvalita ukázek výstupů
10
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
PR/HA 3/16
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2016/S 102-182708 ze dne 28/05/2016 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: (dd/mm/rrrr) Čas: (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 17/10/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
nebo dnech:
90
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 17/10/2016 (dd/mm/rrrr)
Čas:
10:00 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Na adrese zadavatele (budova radnice), nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, zasedací místnost č. 110.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku.

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
IROP, výzva č. 9 „Územní studie“:
Prioritní osa: 3, Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Specifický cíl: 3.3, Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Bližší informace o týmu:
Požadavky na tým - tým složený z vedoucího týmu, zástupce vedoucího týmu a dalších členů týmu a tým bude v souhrnu splňovat tyto požadavky:
•minimálně jeden z členů týmu doloží osvědčení o autorizaci v oboru územní plánování nebo autorizaci se všeobecnou působností (bez specializace) dle zákona č. 360/1992 Sb.,
•minimálně jeden z členů týmu doloží osvědčení o autorizaci v oboru krajinářská architektura nebo autorizaci se všeobecnou působností (bez specializace) dle zákona č. 360/1992 Sb.,
•minimálně jeden z členů týmu doloží osvědčení o autorizaci k projektování územních systémů ekologické stability dle zák. č. 360/1992 Sb.
•minimálně jeden z členů týmu doloží osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství se všeobecnou působností (bez specializace) dle zákona č. 360/1992 Sb.
•minimálně jeden z členů týmu doloží svou odbornou znalost problematiky v oboru mapování, fotogrammetrie případně dálkového průzkumu země, ukončeným vysokoškolským vzděláním, minimální praxe v oboru je 5 let,
•minimálně jeden z členů týmu doloží úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (úředně oprávněný zeměměřický inženýr) dle ustanovení § 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
•minimálně jeden z členů týmu doloží svou odbornou znalost problematiky v oboru hodnocení krajiny a krajinného rázu, ukončeným vysokoškolským vzděláním, minimální praxe v oboru je 5 let,
•minimálně jeden z členů týmu doloží svou odbornou znalost problematiky řešení protipovodňové a protierozní ochrany, ukončeným vysokoškolským vzděláním, minimální praxe v oboru je 5 let. Uvedené požadavky mohou být u jednotlivých členů týmu kumulovány.

VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
29/09/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh