Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec (celkem 28 obcí o celkové rozloze 57 828 ha).
Územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech, a to i ve vazbě na zelenou infrastrukturu, protipovodňovou ochranu, Adaptační strategii EU a Evropskou úmluvu o krajině.
Územní studii krajiny (dále též „ÚSK“) pořizuje úřad územního plánování pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). ÚSK je územní studií ve smyslu § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon).
Cílem pořízení ÚSK je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině. Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů. ÚSK bude také využita pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP. Územní studie krajiny bude sloužit jako územně plánovacího podklad, který stanoví (vymezí) koncepci využívání a uspořádání krajiny v měřítku a podrobnosti odpovídající rozsahu území obce s rozšířenou působností.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17. 10. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 30. 08. 2016