Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ KAPLICKÉHO - stavební úpravy pro navýšení kapacity
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy stávajících prostorů 4 učeben se 4 kabinety, přičemž 2 učebny se 2 kabinety se nacházejí v přízemí a další 2 učebny se 2 kabinety se nacházejí v patře. V obou patrech se změna týká rovněž malé části chodby přiléhající k těmto místnostem. Upravované místnosti se co do umístění v budově nacházejí přímo nad sebou a v obou patrech jsou dispozičně v podstatě identické. Změna spočívá v tom, že z výše uvedených 2 učeben a 2 kabinetů v obou patrech vzniknou vždy 3 učebny bez kabinetů, tzn. celkem 6 učeben oproti původním 4 učebnám, přičemž budou kabinety zrušeny bez náhrady. Dále se změna v užívání části stavby týká přízemních prostorů budovy - stávající šatny a keramické dílny. Zde, spojením těchto místností, dojde k potřebnému zvětšení plochy šatny. Zároveň s těmito změnami budou provedeny některé další stavební úpravy, které vyvstaly v souvislosti s požárně bezpečnostním řešením, a které se týkají hlavně požadavků na požární odolnost dělících konstrukcí a požadavků na chráněné únikové cesty. Některé nevyhovující dělící konstrukce budou upraveny a doplněny, některé zcela nahrazeny příčkami novými s odpovídajícími parametry požární odolnosti. Dále budou provedeny úpravy stávajících dveří na únikových cestách, v souvislosti se změnou nechráněných únikových cest na únikové cesty chráněné. Bližší specifikace předmětu této veřejné zakázky je obsažena v projektové dokumentaci (příloha č. 8 ZD) a v položkovém rozpočtu. (příloha č. 7 ZD).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03. 07. 2015 09:00
Počátek běhu lhůt: 11. 06. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: