Veřejná zakázka: Územní studie Radčice – U Lípy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 791
Systémové číslo: P16V00000123
Evidenční číslo zadavatele: PR/HA 5/16
Počátek běhu lhůt: 30.09.2016
Nabídku podat do: 17.10.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Územní studie Radčice – U Lípy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování územní studie pro lokalitu Radčice – U Lípy dle podkladů pro vypracování studie.
Územní studii Radčice – U Lípy (dále též „ÚS“) pořizuje úřad územního plánování. ÚS je územní studií ve smyslu § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále „stavební zákon“).
Cílem územní studie je navrhnout řešení veřejného prostranství v níže uvedené rozvojové lokalitě.
Bude řešeno prostorové uspořádání a funkční využití veřejných prostranství a navrženo schéma dělení pozemků souvisejících s veřejnými prostranstvími. Budou navrženy regulační podmínky pro výstavbu související s veřejnými prostranstvími. Bude řešena dopravní a technická infrastruktura. Bude vyřešena vazba na stávající zástavbu a stávající využívání území.
Účelem územní studie je vytvořit podklad pro rozhodování v území a materiál, na jehož základě bude možné pokračovat v přípravě dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
Lokalita určená k řešení se nachází v Radčicích u Krásné Studánky. Lokalita tvoří přechod mezi stávající zástavbou a krajinářsky cennou volnou krajinou s roztroušenou podhorskou vesnickou zástavbou. Jedná se převážně o návrhovou plochu bydlení čistého dle platného územního plánu města Liberec. Předmětem řešení je soubor pozemků o celkové výměře cca 10 ha. V lokalitě vymezené hranicí řešeného území bude zpracováno konkrétní podrobné řešení v souladu s požadavky uvedenými níže.
V širších vztazích bude řešena dopravní a technická infrastruktura, prostupnost území a vazba na funkční zemědělskou výrobu – kravín a zemědělsky obhospodařované pozemky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Liberec
 • IČO: 00262978
 • Poštovní adresa:
  nám. Dr. E. Beneše 1/1
  460 59 Liberec I - Staré město
 • Název oddělení: Odbor právní a veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050884

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I - Staré město

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky